Odsherreds Gymnasium

Odsherreds Gymnasium er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Vedtægt for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

 • 1.Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 10095794. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.
 • 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2002, og er en sammenlægning af Holbæk Handelsskole og Holbæk tekniske Skole. Institutionen er yderligere, den 1. januar 2003 sammenlagt med Kalundborg Erhvervsskole og AMU-Center Nordvestsjælland og den 1. januar 2004 sammenlagt med Glarmesterskolen ved Holbæk. Den 1. januar 2021 er skolen sammenlagt med Odsherreds Gymnasium.
 • 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers udbud omfatter erhvervsuddannelser (primært indenfor områderne teknisk, merkantil og social- og sundhed), arbejdsmarkedsuddannelser (primært indenfor det merkantile område, transportområdet, kranområdet og bygge- og anlægsområdet) og tilgrænsende uddannelser samt gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf).

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 4. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

 • 4.Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

I perioden fra vedtægtens ikrafttrædelse og frem til 30. april 2022 består interimsbestyrelsen af:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune i forening.

1 medlem udpeget ved selvsupplering. Der udpeges en person med særlig viden og interesse for det erhvervsgymnasiale område. (Vakant)

2 medlemmer udpeget af Dansk Byggeri.

1 medlem udpeget af Dansk Industri.

1 medlem udpeget af Dansk Erhverv, Holbæk

1 medlem udpeget af Dansk Metal, Region Sjælland, og Dansk El-forbund i forening.

2 medlemmer udpeget af 3F

1 medlem udpeget af HK Sjælland.

1 elevmedlem med stemmeret og 1 elevmedlem uden stemmeret, udpeget af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

1 medarbejdermedlem med stemmeret og 1 medarbejdermedlem uden stemmeret, udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.

1 medlem, udpeget af skolelederne ved de grundskoler i Odsherred Kommune, som har overbygning.

1 medlem, udpeget af Odsherreds Erhvervsforrum

1 medlem, udpeget af Roskilde Universitets Center

1 medlem, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 elevmedlem med stemmeret og 1 elevmedlem uden stemmeret, udpeget af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved Odsherreds Gymnasium.

1 medarbejdermedlem med stemmeret og 1 medarbejdermedlem uden stemmeret, udpeget af og blandt Odsherreds Gymnasiums medarbejdere.

Fra 1. maj 2022 består bestyrelsen af 9 udefrakommende medlemmer:

Arbejdsgiverudpegede medlemmer:

1 medlem udpeges af Dansk Byggeri.

1 medlem udpeges af Dansk Industri.

1 medlem udpeges af Dansk Erhverv.

Arbejdstagerudpegede medlemmer:

1 medlem udpeges af Dansk El-forbund

1 medlemmer udpeges af 3F.

1 medlem udpeges af HK Sjælland.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune i forening.

1 medlem udpeges som fra aftagerinstitutioner ved selvsupplering.

1 medlem udpeges som fra grundskoleområdet ved selvsupplering.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 • 5.Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 • 6.Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

 • 7.Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

 • 8.Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

 • 9.Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

 • 10.Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

 • 11.Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

 • 12.Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

 • 13.Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

 • 14.Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

 • 15.Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

 • 16.Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

 • 17.Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

 • 18.Tilbagekaldes børne- og undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

 • 19.Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser pr. 31. december 2020, der udgjorde i alt

1) pr. 31. december 1990 udgjorde nettoformuen for:

 1. a) Holbæk Handelsskole 0 kr.
 2. b) Holbæk Tekniske Skole 0 kr.
 3. c) Kalundborg Erhvervsskole 6.355.789 kr.
 4. d) Glarmesterskolen ved Holbæk 4.564.087 kr.

2) pr. 31. december 1993 udgjorde nettoformuen for AMU-Center Nordvestsjælland 0 kr.

3) pr. 31. januar 2021 udgjorde nettoformuen for Odsherreds Gymnasium 3.948.000 kr.

Stk. 2. Ved fusion den 1. januar 2021 mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 4. Hvis børne- og undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af Odsherreds Gymnasium, til institutionen, jf. § 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers formueandel, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1A) Den nettoformue, der er opgjort efter § 19, stk. 1, nr. 1, litra a, b og d, og nr. 2, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud givet til Holbæk Handelsskole, Holbæk Tekniske Skole og Glarmesterskolen ved Holbæk efter den 1. januar 1991 eller senere, AMU-Center Nordvest­sjæl­land den 1. januar 1994 eller senere og EUC Nordvestsjælland efter 1. januar 2002 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

1B) Den nettoformue, der er opgjort efter § 19, stk. 1, nr. 1, litra c, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud givet til Kalundborg Erhvervsskole efter den 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen med EUC Nordvestsjælland den 1. januar 2003, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Børne- og Undervisningsministeriet og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

1C) Den nettoformue, der er opgjort efter § 19, stk. 1 nr. 3 tilfalder statskassen jf. § 5 stk. 3, i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministerens bestemmelse.

3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 6. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

 • 20.Vedtægten træder i kraft den 1. september 2021.

Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2008 og offentliggjort på institutionens hjemmeside den 27. marts 2014, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med nærværende vedtægts kapitel 2.

Vedtægtens offentliggørelsesdato på skolen hjemmeside: ____11.nov. 2021___________

Således vedtaget af bestyrelse den 22. oktober 2021 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

Niels-Henrik Dreesen
formand

Flemming Lassen
næstformand

Christian Sommer Gejel Jensen

Claus Sørensen

Erik Taagaard

Frank Lange

Kim Lauridsen

Lasse Thorn

Martin Damm

Vakant

Per Frank Jakobsen

Tobias E. Sølling

Bestyrelsen for Odsherreds Gymnasium har den 22. oktober 2021 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Odsherreds Gymnasium sammenlægges med EUC Nordvestsjælland.

Morten Blomhøj
formand

Claus Sten Madsen
næstformand

Sif Orbesen

Peter Holm

Mathilde Stybe Petersen

Stephan Gamrath